ONLINE JOBS

Furmaata Internet Qarshii Hedduu Fixuu Maali?

Akkam jirtu dubbistoota maxxansa kanaa fi hordoftoota marsariitii keenyaa har’a barumsa isin yeroo dheeraaf barbaaddan qabannee isiniif dhufneerra. Innis immoo Maloota shanan armaan gadiitti tarreeffaman fayyadamuun bilbila Keenyaan yeroo interneeta fayyadamnu akka maallaqa hedduu nu jalaa hin fixne yookaan nutti hin lakkoofne gochuu dandeenya.

Fala 1ffaa:

Falli in jalqabaa Setting Background process sirreessuu qabna. Kanaa sirreessuufis tarkaanfiiwwan armaan gadii hordofaa:-

Tarkaanfii 1: Setting bilbila keessanii keessa seenaa
Tarkaanfii 2: Itti aanee Developer Options keessa seentu. Isas About phone (device) kan jedhuu jalatti arganna. Yoo Setting kana dhabdan gara About Phone bilbila keessanii keessa seenuun, Build Number kan jedhu isiniif fida, isa walitti aansuun ariitiidhaan si’a toorba tuttuqxu. Yeroo kana gootan setting sana isiniif bana jechuudha. Gara boodaatti deebi’uun keessa seentu, Isa keessa erga seentanii gara gadii irratti Background Process limit kan jedhu cuqaasna.

Erga isa filattanii booda achi keessatti bilbilli keenya yeroo hunda Standard limit kan jedhu filata. Nuti garuu No background process kan jedhu filachuun irrra oolchuu qabna. Kanaafuu Bilbilli keenya yeroo hunda gaafa cufnee bannutti waan of jijjiiruuf yero yerootti seenne setting kana jijjiiruu qabna. Standard limit irra oolee jira taanaan eeyyama keenya malee yoo xiqqaate application kudhan (10) interneeta waliin wal quunnama. Kun immoo baasii guddaadhaaf nu saaxila.

Ammas irra deebi’uun isinan yaadachiisa, Developer options kan jedhu setting keessaa yoo dhabdan:
Setting ->About phone keessan seenuun Build Number kan jedhu ariitiin yeroo toorba (7) cuqaasna. Itti aansee gara boodaatti deebi’uun About Phone kan jedhu gaditti yookaan gubbaatti developer options kan jedhu argannaa.

Fala_2ffaa:

Play store keenya, yeroo ofii barbaadetti yookaan yeroo nuti Internet fayyadamnu hunda amala of haaromsuu (update) of gochuu waan qabuuf, kun immoo maallaqa keenya fixuuf sababa guddaa waan ta’eef yeroo nuti barbaadne qofaatti akka update godhamu gochuun dirqama. Kanas yeroo Wi-Fi argatu qofa akka ta’u gochuu qabna.

Kanaafis tartiiba kanaa gadii fayyadamna.

Tarkaanfii 1: Application Play Store banna.
Tarkaanfii 2: Menu (sarara 3 gara bitaa gubbaa irra jiru cuqaasaa)
Tarkaanfii 3: Settings kan jedhu keessa seenaa.
Tarkaanfii 4: Auto Updates isa jedhu jalqaba irra jiru seenaa.
Tarkaanfii 5: App updates over Wi-Fi only kan jedhu filadhaa.

Fala 3ffaa:

Software bilbila keenya ofiin akka of hin haaromsine (update hin goone) dhorku.

Kana gochuufis:

Setting bilbila keessanii seentu itti fufee About phone (device) kan jedhu lixxu sana booda Software update keessa seenuun Auto update kan jedhu filatameera yoo ta’e, (√ irra jiraannaan) irra balleessuu yookaan filachuu dhiisuudha.

Fala 4ffaa:

Malli inni arfaffaan Background data restrict gochuu qabna. kana gochuufis tartiiba kana gadii hordofuu qabna.

Tarkaanfii 1: setting seentu, itti fufee
Tarkaanfii 2: Network and internet (connection) keessa seenuun data usage iddoo jedhu filachuun,
Tarkaanfii 3: itti aansee Jalqaba bilbilli keessan kan data saver qabu taanaan isa ON yookaan enable gochuu qabdu. Itti aansuun App data usage keessa seenuun, tokkoon tokkoon app achirra jiru keessa seenne background data (Enable usage of Mobile data in the background) kan jedhu disable (off) goona.

Bilbila tokko tokko irratti immoo setting isaa adda ta’uu waan danda’uuf Tarkaanfii kana hordofna.

Jalqabarratti Setting keessa seenuun data usage filattu, achii booda data usage ranks itti fufee menu sarara sadii kan gara gadii jiru cuqaasuun restrict background data kan jedhu filachuun (√) alert yeroo nuuf dhufutti ok gochu qabna, kanaafuu akkasitti sirreessitu.

Fala 5ffaa:

Yeroo barreeffama dhedheeroo dubbifnu daataa keenya balleessuu (off data) dhaan Baasii yookaan gatii interneetaa qusachuu ni dandeenya. Egaa haala armaan olii kanaan baasii humnaa ol isinitti lakkaa’uuu fi kan nutti lakkaa’u hir’isuun ni danda’ama jechuudha.

Waan dubbistaniif Galatoomaa, qabiyyee hedduu marsariitii keenya irraa waan qabnuuf dubbisuu dandeessu Nagaatti.

4 thoughts on “Furmaata Internet Qarshii Hedduu Fixuu Maali?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *